h

Zorgen over gevolgen verhuurderbelasting in Weert

16 januari 2013

Zorgen over gevolgen verhuurderbelasting in Weert

Het nieuwe kabinet is van plan om jaarlijks miljarden van de woningcorporaties af te gaan romen via een zogenaamde verhuurderheffing. Om de heffing te kunnen betalen mogen corporaties de huren verhogen. Tegelijk gaat ook het systeem van maximale huurprijzen op de schop. Deze worden straks gekoppeld aan de waarde van koopwoningen in de gemeente. Omdat Weert relatief hoge woningprijzen kent is de SP bang dat de huren in Weert fors gaan stijgen.

Voor 2013 is de verhuurderheffing voorlopig van tafel, maar in de komende jaren moet de maatregel jaarlijks miljarden op gaan leveren om het begrotingstekort weg te werken.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet. ‘Alle deuren voor huurverhogingen worden open gezet. Woningcorporaties zullen door de verhuurderheffing geld dat ze eigenlijk nodig hebben voor investeringen als nieuwbouw, renovatie en energiebesparing ergens anders vandaan moeten halen. En dat kunnen ze uit huurverhogingen halen omdat het huidige redelijke systeem voor het berekenen van huurprijzen wordt afgeschaft. Daar komt nog eens bij dat de huurtoeslag dit jaar al fors gedaald is. Wij maken ons ernstige zorgen over betaalbare woonruimte voor iedereen, al helemaal in een relatief dure stad als Weert.’

Het enige positieve onderdeel van de plannen is dat de woningcorporaties onder directe aansturing van de gemeentes komen te vallen. ‘ De gemeente krijgt dus meer zeggenschap. Wij willen daarom weten of en zoja hoe de gemeente nu al nadenkt om wonen in Weert voor iedereen betaalbaar te houden,’ aldus Goubet.

De SP stelde daarom de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

  1. Het voornemen is om de huidige systematiek van het woningwaarderingsstelsel met een maximaal redelijke huur los te laten en te vervangen door een maximum huursom ter hoogte van 4,5 % van de WOZ-waarde. Wat betekent dit voor onze gemeente: Hoeveel woningen krijgen een lagere, hoeveel een hogere maximale huurprijs, om welke bedragen gaat het en wat zijn de verschillen per wijk, dorp en corporatie?
  2. Heeft u inzicht in de marge tussen de actueel gevraagde huur(som) en de maximaal mogelijke huur(som) in de oude en nieuwe systematiek?
  3. De corporaties hebben de huurverhogingen enerzijds nodig om aan de verhuurderheffing te voldoen, anderzijds om te kunnen blijven investeren in nieuwbouw, renovatie en energiebesparing. Heeft de gemeente mogelijkheden om via prestatieafspraken met Wonen Limburg en Woningstichting St. Joseph zorg te dragen voor een goed evenwicht tussen beide?
  4. Kunt u inzicht geven in de ontwikkeling van de sociale huurvoorraad in de gemeente Weert sinds 2010?
  5. Worden onder de nieuwe omstandigheden de gemaakte afspraken over (het aanbod in) de goedkope en betaalbare woningvoorraad gehandhaafd?
  6. Huishoudens met inkomens boven € 33.000 respectievelijk € 45.000 krijgen te maken met extra huurverhogingen. Wat gebeurt er als deze huishoudens terugvallen in inkomen; bent u bereid af te spreken met de corporaties dat de huur dan weer wordt verlaagd?
  7. Woningen die bewoond worden door huishoudens met deze inkomens stijgen extra in prijs. Bent u voornemens af te spreken dat de woning na vertrek weer tegen de oorspronkelijke prijs wordt aangeboden?
  8. In het regeerakkoord staat dat de corporaties onder directe aansturing van gemeenten komen waarbij gemeenten extra bevoegdheden krijgen. Welke bevoegdheden meent u vooral nodig te hebben om betaalbaarheid en nodige investeringen te garanderen?

U bent hier