h

Bezorgdheid om situatie verpleeghuizen

8 januari 2010

Bezorgdheid om situatie verpleeghuizen

Sint Martinus in WeertIn het Weerter verpleeghuis Sint Martinus zat een mevrouw van 85 een nacht lang in het donker op een po-stoel. Zij was 'vergeten'. De inspectie voor de gezondheidszorg onderzoekt de zaak. Aangezien in krantenberichten wordt gesteld dat er weinig klachten zijn over het verpleeghuis, schreef de SP een brief aan de nieuwe directeur van zorgstichting Land van Horne.

In het najaar van 2008 ontving de SP 70 meldingen van verschraalde zorg, met name uit verpleeghuizen Marishof en Sint Martinus. SP-kamerlid Paul Lempens stelde het meldpunt in na intensieve gesprekken met medewerkers, familie en bewoners zelf. Ondanks de moeilijkheden en tegenwerking die er vanuit Land van Horne was om dit bekend te maken onder betrokkenen, hebben toch velen zich gemeld.

De Tweede Kamerfractie van de SP is al eerder over de gevolgen van de bezuinigingen in de regio Weert geïnformeerd door Lempens (zelf ook Kamerlid). Mede naar aanleiding van de meldingen uit Weert is er in 2009 een landelijke campagne over de kwaliteit van de zorg op alle terreinen gestart. Ook is er een groot landelijk onderzoek onder medewerkers geweest. Tweede Kamerlid Renske Leijten herkent de klachten van andere plaatsen in het land. De huidige woordvoerder zorg voor de SP en haar voorgangster Agnes Kant hebben zich dan ook altijd fel gekeerd tegen de bezuinigingen op de zorg. De SP-fractie zal zich blijven inzetten voor een betere zorg. U kunt hierover lezen op www.sp.nl/zorg.

Lempens: "Naast alle goede dingen die er gebeuren binnen de huizen van de stichting, kwam uit de verhalen een negatief beeld naar voren, waarvan ik ben geschrokken. 90% van de meldingen terug te voeren zijn op het tekort aan geld voor de zorg, waaronder de arbeidsvoorwaarden voor het personeel, de krapte van de 'zorgzwaartepakketten' (landelijk beleid) en de werkwijze van het indicatie-orgaan CIZ. Op meerdere manieren heb ik getracht om deze, zonder publiciteit in de media, naar voren te brengen. Doordat eerdere contacten werden verbroken, en omdat mensen vaak bang zijn, was dit moeilijk. Vandaar dat er tijd overheen ging."

De problemen die er zijn alleen kunnen worden opgelost wanneer betrokkenen zich melden binnen Land van Horne. Mensen die klachten hebben roepen wij op om 1) zich te melden bij de cliëntvertrouwenspersonen of het administratiekantoor en 2) een lid van de lokale en centrale cliëntenraad te informeren. Er zijn meerdere vacatures deze raden, met name voor familie, vacant. Iedereen kan dus invloed uitoefenen in het belang van een goede zorg.

Lempens heeft geen aanwijzingen dat de situatie de laatste tijd verbeterd is. De Cliëntenraad Land van Horne heeft alle (geanonimiseerde) meldingen bekeken en besproken in een extra vergadering. Men herkent het merendeel van de klachten, en geeft aan een aantal zaken al te hebben opgepakt. Onderliggende oorzaak is ook volgens de raad het beleid vanuit 'Den Haag'. Er is te weinig begeleiding van personeel en stagiaires, er wordt te veel geleund op mantelzorgers, er moet meer aandacht voor bewoners zijn, er zijn te veel wisselingen van personeel, en er moet meer personeel zijn.

Lempens: "Ik ben positief over de reactie van de Cliëntenraad. Ik hoop dat de directeur hen serieus wil (blijven) betrekken bij het verbeteren van de uitvoering van beleid."

De vorige directeur van Land van Horne, Dhr Peijs, ontkende dat er zaken mis gingen. De SP hoopt dat de nieuwe directeur de zorg wél verbeterd en ook in Den Haag gaat protesteren tegen de bezuinigingen op de zorg.

Brief aan Land van Horne
Artikel Dagblad de Limburger
Het artikel uit de Telegraaf
Resultaten meldpunt bezuinigingen zorg

U bent hier