h

Voorlopig standpunt SP opvang drugsverslaafden

29 maart 2004

Voorlopig standpunt SP opvang drugsverslaafden

De SP is voorstander van het voorstel om een dagopvang voor verslaafden in Weert te realiseren. Ten aanzien van de tijdelijke en definitieve locatie voor drugsopvang vinden wij dat aan enkele harde randvoorwaarden moet worden voldaan.

De SP heeft meerdere malen uitgesproken dat wanneer er een objectief goede opvanglocatie is gevonden, het algemeen belang voor moet gaan op het subjectieve belang van bewoners. Dit standpunt handhaven wij.

Nu de groep verslaafden precies in kaart is gebracht en bekend is bij het netwerk van zorgverleners ligt er een unieke kans om de overlast veroorzaakt door harddrugsverslaafden te beheersen en dus te verminderen. De zorgverleners staan met open armen klaar om deze mensen te helpen en hebben zich onder leiding van de gemeente verenigd. De opvang moet op korte termijn geopend worden, om de situatie niet opnieuw onbeheersbaar te laten zijn.

In het objectieve oordeel dat wij als politieke partij maken weegt het belang van bewoners serieus mee. De argumenten die door hen en anderen zijn aangedragen waarom de opvang niet in hun wijk zou mogen komen, hebben ons echter niet overtuigd. Wij gaan met de informastie die wij nu hebben, op dit moment akkoord met de voorgestelde locatie aan de Vogelsbleek.

Fatima

Ten aanzien van de tijdelijke locatie op de Molenveldstraat enige opmerkingen.
Fatima is een wijk die, net als Keent, al rijkelijk bedeeld is in vergelijking met andere wijken. Bijvoorbeeld met een coffeeshop, meer mensen met een uitkering, en hogere percentages achterstandleerlingen op school. Dat zou een argument kunnen zijn TEGEN opvang in deze wijk. Fatima heeft echter laten zien over het algemeen goed sociaal te kunnen functioneren. Dat zou een reden VOOR zijn om opvang in deze wijk te vestigen.
Mede daarom is het teleurstellend dat wethouder Peeters de handreiking van de wijkraad om tot harde afspraken te komen niet ter hand heeft genomen. Wij willen hier als SP-fractie wel op ingaan en hopen dat de andere fracties ons willen volgen.

randvoorwaarden

De volgende randvoorwaarden willen wij opgenomen zien:
- Indien de opvang aan de Vogelsbleek niet doorgaat, gaat de locatie op Fatima ook niet door. Dit is een harde koppeling.
- Zodra de locatie aan de Vogelsbleek gereed is, is de opvang op Fatima afgelopen. Dit kan dus ook minder dan het maximale aantal van 18 maanden zijn. Tijdelijk is tijdelijk.
- Er komt een meldpunt overlast dat 24 uur per dag bereikbaar is. Vanuit het vangnet dat zich bezighoudt met de groep verslaafden moet à la minute worden gehandeld.
- Er moeten harde afspraken komen met (een vertegenwoordiging van) bewoners.
- Er komt een wekelijkse evaluatie waarbij ook politie, instellingen en gemeente aanwezig zijn.

Evaluatie

Ten aanzien van de evaluatie:
- Er moet echt serieus naar de bewoners geluisterd worden.
- Werkelijke overlast dient te worden bestreden.
- Duidelijke afspraken die niet worden gehandhaafd moeten gevolgen hebben.
- Mocht de bestrijding van de overlast niet voldoen, naar oordeel van de gemeenteraad, zal de locatie uiteindelijk moeten worden gesloten. Wij gaan hier overigens, gezien de positieve ervaringen in andere steden, niet van uit.
- Bij de plicht voor serieuze zorg vanuit de gemeente en instellingen hoort ook een plicht voor burgers om problemen daadwerkelijk te melden.

Nachtopvang

Wij zien met name als een reeel risico dat verslaafden ‘blijven hangen’ op Fatima en daar met name ’s nachts gaan verblijven in bijvoorbeeld leegstaande fabriekspanden. Dit omdat er in Weert geen opvangvoorziening is. Daarom moeten zij worden gedwongen gebruik te maken van de nachtopvang in Roermond.

Wij gaan akkoord met het voorstel om de opvang in eerste instantie te beperken tot 4 uur per dag, maar wij zouden graag zien dat bij de start van de definitieve locatie het werkproject ook wordt opgestart. Zo kunnen goede afspraken met de gebruikers worden gemaakt.
De SP bepleit dit al geruime tijd. Voorts moet dan voor dakloze verslaafden in Weert een sobere nachtopvang zijn wanneer zij daarin niet zelf kunnen voorzien. Dat is een recht (mensenrecht).

Parallelweg

Tijdens SP-buurtonderzoek op Fatima werd in 2002 al reeds door bewoners van de Parallelweg melding gemaakt van overlast in verband met de coffeeshop. Met de vestiging van de opvang op de Molenveldstraat zal naar verwachting de overlast eerder toe als afnemen.
Deze klachten betreffen parkeeroverlast, geluidsoverlast, bevuiling van tuinen, vreemden in portieken etcetera. Zowel verhuurder als Gemeente deden uiteindelijk niets. Dat kan dus niet. Deze en andere overlast moet daadwerkelijk bestreden worden. Ook wanneer de tijdelijke locatie niet doorgaat.

Dit standpunt is door het bestuur geformuleerd in de week voorafgaand aan de bijeenkomst op 29 maart in buurthuis Fatima. Mogelijk dat na die bijeenkomst nog punten worden bijgevoegd naar aanleiding van nieuwe informatie.

Interview met Jan Tak over de kwestie op Weert FM

Collumn van Jan Tak in het Fatima-contact

U bent hier