h

SP vraagt om mogelijkheden voor nieuw 'Internationaal Kultureel Centrum'

27 februari 2003

SP vraagt om mogelijkheden voor nieuw 'Internationaal Kultureel Centrum'

'Wij hebben kennis genomen van het besluit van het college van B&W om de subsidie voor het IKC te stoppen. Door de handelwijze van het vorige bestuur was dat voor de gemeente onvermijdelijk. Omdat we de regels moeten volgen en handhaven moeten we het besluit van het College om de subsidie te stoppen onderschrijven; anders gaan we gedogen, daarmee een verkeerd signaal afgeven en lossen we niets op. Bovendien houden we als SP van samen, niet van apart.'

De SP in een brief aan het college:


27 februari 2003

Aan het college van B&W van Weert
Van SP afdeling Weert

Betreft: mogelijkheden nieuw Internationaal Kultureel Centrum (IKC)

Weert, 27 februari 2003

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van het besluit van het college van B&W om de subsidie voor het IKC te stoppen. Door de handelwijze van het vorige bestuur was dat voor de gemeente onvermijdelijk. Omdat we de regels moeten volgen en handhaven moeten we het besluit van het College om de subsidie te stoppen onderschrijven; anders gaan we gedogen, daarmee een verkeerd signaal afgeven en lossen we niets op. Bovendien houden we als SP van samen, niet van apart.

Wij hopen wel dat uw college en de gemeenteraad (de SP incluis) in het vervolg betere controle zal uitoefenen op de democratische legitimiteit van organisaties die wij als gemeenschap subsidiëren. Dus: legt het bestuur verantwoording af aan de leden, word er intern voldoende gecommuniceerd en gediscussieerd over het beleid, worden leden en gebruikers voldoende betrokken bij het reilen en zeilen van de organisatie. Dat is overigens ook een belangrijk thema bij de wijk-en dorpsraden.

Het lijkt ons duidelijk dat dit bij het IKC niet is gebeurd; de gebruikers zijn bijvoorbeeld niet op de hoogte gebracht van de problemen rond de subsidieaanvraag. Desondanks kunnen de gebruikers zich ook zelf achteraf verwijten dat zij niet om opheldering hebben gevraagd bij het bestuur. Maar dat is achteraf praten en we moeten vooruit kijken.

Al met al zitten we nu met de situatie dat de gebruikers van het IKC - inderdaad in meerderheid Marokkanen - met de gebakken peren zitten en waarschijnlijk sluiting van het goed bezochte centrum staat te wachten.

Inmiddels is er een initiatief om te komen tot een nieuw multicultureel centrum. Naar wij hebben begrepen is er een nieuwe werkgroep die voortvarend aan de slag is om een nieuw bestuur te vormen waarin meerdere geledingen van de Weerter samenleving vertegenwoordigd zijn. Inmiddels zijn er intenties uitgesproken door de Marokkaanse, Turkse en Somalische gemeenschap. Deze werkgroep nieuw IKC vraagt een kans om opnieuw te beginnen.

Aangezien het een verantwoordelijkheid van uw college betreft willen wij u graag een tweetal voorstellen in overweging geven:

1) Aangezien de realisatie van een nieuw multicultureel wijkgebouw op Keent nog wel even op zich laat wachten en de huidige gebruikers van het IKC graag gebruik willen blijven maken van het centrum willen wij u vragen of zij bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de niet-gebruikte gelden voor de wijkraad Keent. Zodat het gebouw van het IKC op de huidige uren open kan blijven en de mensen niet op straat worden gezet. Dit laatste is ons inziens uit sociaal oogpunt onwenselijk.

2) Het nieuw te vormen multicultureel bestuur IKC dat moet bestaan uit minstens 4 nationaliteiten wordt gevraagd voor 1 september een werkplan/subsidieverzoek in te dienen bij de gemeente. Wij vragen u om dit verzoek te beoordelen op geldende criteria en met name multiculturaliteit. Het nieuwe initiatief dient breed gedragen te zijn.

Wij willen u verzoeken uw reactie op onze voorstellen te geven in de raadscommissie Welzijn van 18 maart aaanstaande.

Met vriendelijke groet,
Paul Lempens
Socialistische Partij afdeling Weert

U bent hier